Prawo mieszkaniowe Komentarz

204,68 

Opis

Prawo mieszkaniowe Komentarz

Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Art. 98-124 KPC. Komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty prof. dr hab. Andrzeja Zielińskiego stanowi wyczerpujące omówienie poruszanej problematyki w oparciu o:ustawę z 28.7.2005 r. ? o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1025 ze zm.), orazart. 98?124 ustawy z 17.11.1964 r. ? Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).Czytelnik ma możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:wysokości opłat we wszystkich rodzajach spraw;wysokości opłat w procesie, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, w sprawach gospodarczych oraz z zakresu prawa pracy;wysokości opłat w postępowaniu nieprocesowym, w tym m.in. w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa spadkowego;należności świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym;zwolnienia od kosztów sądowych;wykonania orzeczeń w zakresie należności sądowych;postępowania rozpoznawczegoKomentarz uwzględnia pogłębioną i rozszerzoną analizę przepisów oraz orzecznictwa.Nowe, 9. wydanie Komentarza prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje ? poza wcześniej zamieszczonym i wciąż aktualnym ? najnowsze orzecznictwo. Ponadto, zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych.Najnowsze wydanie stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień w poruszanej tematyce. Niniejsze wydanie uwzględnia omówienie najnowszych zmian, w tym m.in.:zmianę art. 113, dodanie art. 115a oraz 121a KSCU ustawą z 20.3.2015 r. o zmianie ustawy ? Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy 2707); ustawa nowelizacyjna została podpisana przez Prezydenta RP; zmiana wejdzie w życie we wrześniu 2015 r.;dodanie w art. 29 pkt 6 i 7; zmiana jest wynikiem przyjęcia przez Sejm nowej ustawy o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238); zmiana wchodzi w życie 1.7.2015 r.;dodanie art. 77 ust. 1a KSCU; zmiana jest następstwem przyznania stronom i uczestnikom postępowania prawa do otrzymywania zapisu obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie W związku z tymi zmianami wprowadzono zasady pobierania opłat kancelaryjnych z tytułu złożenia wniosku o wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku;zmianę art. 79 KSCU; zmiana ma na celu dostosowanie przepisów do wyroku TK z 7.3.2013 r. (SK 30/09), stwierdzającego niezgodność z Konstytucją RP art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zakresie, w jakim przepis ten nie przewidywał w postępowaniu nieprocesowym wszczętym z urzędu zwrotu opłaty od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa.Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się wpraktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w omawianych aktach prawnych. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości ? sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych ? adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.ISBN: 9788325576004EAN: 9788325576004Wydawnictwo: C.H. BeckAutorzy: prof. dr hab. Andrzej ZielińskiRok wydania: 2015Ilość stron: 708Oprawa: twardaFormat: 12.5×19.5cm

Prawo i administracja

listwa zasilająca na ścianę, lego friends leśny domek, minionki postacie, forma do gofrów, układ ksiazka, caramel latte, plecak vans tie dye, linijki szkolne, list polecony po niemiecku

galileo.edu.pl/2023/02/27/na-czym-polega-edukacja-domowa