Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego

53,00 

Opis

Kształtowanie środowiska pracy w procesie przygotowania trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego

Monografia przedstawia problematykę związaną z wdrażaniem koncepcji zatrudnienia wspomaganego jako ważnego elementu polityki spójności społecznej ukierunkowanej na inkluzję społeczną osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osób niepełnosprawnych. Kluczowym elementem zatrudnienia wspomaganego jest funkcja trenera pracy, którego zadaniem jest przygotowanie beneficjenta tej formy aktywności zawodowej do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, wspieranie go na etapie adaptacji zawodowej oraz współpraca z pracodawcą na rzecz utrzymania zatrudnienia pracownika. Publikacja przedstawia warunki funkcjonowania trenera pracy ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych rekomendacji w zakresie kształtowania środowiska pracy odpowiednio do potrzeb beneficjentów zatrudnienia wspomaganego. Książka jest odpowiedzią na zmieniającą się politykę dotyczącą zatrudnienia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a jej struktura łącząca solidne podstawy merytoryczne z gotowymi rozwiązaniami praktycznymi z pewnością zainteresuje wszystkich zajmujących się tym zagadnieniem. Publikacja skierowana jest do kreatorów polityki społecznej, pracowników służb zatrudnienia, instytucji dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, pracowników naukowych i studentów kierunków pedagogicznych oraz zarządzania w służbach społecznych oraz do instytucji szkoleniowych. Spis treści:WstępRozdział 1. Analiza teoretyczna pracy jako podstawowej formy aktywności człowieka1.1. Praca ludzka w literaturze przedmiotu1.2. Praca jako kategoria antropologiczna1.3. Praca jako przedmiot badań pedagogiki pracy1.4. Znaczenie pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznymRozdział 2. Zatrudnienie wspomagane jako obszar działalności trenera pracy2.1. Określenie pojęcia i przejawy wykluczenia społecznego2.2. Kategorie grup zagrożonych marginalizacją i obszary wykluczenia społecznego2.3. Niepełnosprawni jako kategoria osób zagrożonych wykluczeniem społecznym2.4. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu2.5. Zatrudnienie wspomagane jako współczesna strategia społeczeństwa włączającego2.5.1. Geneza i beneficjenci zatrudnienia wspomaganego2.5.2. Społeczno-ekonomiczne przesłanki zatrudnienia wspomaganegoRozdział 3. Trener pracy jako kluczowy element w systemie zatrudnienia wspomaganego3.1. Trener pracy w systemie zatrudnienia wspomaganego3.2. Zadania zawodowe trenera pracy3.3. Pedagogiczne aspekty działalności trenera pracy/Trener pracy jako zawód pedagogiczny3.4. Organizacja działalności trenera pracy3.5. System przygotowania trenera pracy3.5.1. Założenia dotyczące szkolenia trenerów pracy3.5.2. Profil kompetencyjny trenera pracyRozdział 4. Niepełnosprawni jako podopieczni trenera pracy4.1. Osoby niepełnosprawne i ich postrzeganie4.1.1. International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF jako narzędzie opisu4.1.2. Niepełnosprawni w ujęciu statystycznym4.1.3. Postrzeganie niepełnosprawności4.1.4. Osoba niepełnosprawna w otoczeniu społecznym4.1.5. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną4.1.6. Przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych intelektualnie4.2. Kompetencje komunikacyjne4.2.1. Kompetencje komunikacyjne – analiza pojęcia4.2.2. Model Shannona-Weavera4.2.3. Kompetencje komunikacyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie4.2.4. Model komunikacji – przesłanki kształtowania kompetencji komunikacyjnych osób niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku pracy4.2.5. Kompetencje komunikacyjne trenera pracy4.3. Niepełnosprawni na rynku pracy4.3.1 Regulacje prawne dotyczące rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych4.3.2. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych4.3.3. Niepełnosprawni intelektualnie na rynku pracyRozdział 5. Metodologiczne podstawy badań własnych5.1. Przedmiot badań, cele i problemy badawcze5.2. Metody techniki i narzędzia badawczeRozdział 6. Środowisko pracy jako obszar aktywności zawodowej trenera pracy – wyniki badań własnych6.1. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w literaturze przedmiotu6.2. Niepełnosprawni intelektualnie w środowisku pracy6.2.1. Charakterystyka terenu badań6.2.2. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb beneficjentów zatrudnienia wspomaganego6.2.3. Ciągi komunikacyjne6.2.4. Rozwiązania specjalne w zakresie organizacji pracy6.3. Badania fokusowe6.4. Przystosowanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie na podstawie badań własnychRozdział 7. Wytyczne dla trenerów pracy i listy kontrolne dotyczące dostosowania środowiska pracy do potrzeb osób upośledzonych intelektualnie 7.1. Wytyczne dotyczące dostosowania środowiska pracy do potrzeb pracowników upośledzonych intelektualnie7.2. Listy kontrolne7.2.1. Lista kontrolna dotycząca przystosowania stanowisk i organizacji pracy do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych intelektualnie7.2.2. Lista kontrolna dotycząca przystosowania zakładowych ciągów komunikacyjnych do potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych intelektualnie7.2.3. Lista kontrolna dotycząca relacji pracownika niepełnosprawnego intelektualnie w środowisku społecznym zakładu pracy7.3. Przystosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie7.3.1. Obciążenie pracą niepełnosprawnych pracownikówRozdział 8. Przygotowanie trenerów pracy do zatrudnienia wspomaganego na tle przeprowadzonych badań8.1. Zakres szkolenia trenerów pracy w zakresie przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie/beneficjentów zatrudnienia wspomaganego8.2. Formy przygotowania trenerów pracy do wykonywania zadań zawodowychRozdział 9. Podsumowanie badań i rekomendacje dotyczące przystosowania środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób upośledzonych intelektualnieBibliografiaSpis tabelSpis rysunkówSpis fotografii

Ekonomia i biznes

tonic napój, białe wino carlo rossi, torba do thermomixa tm6, kartka w linie a4 do wydruku pdf, koala który się trzymał, z prawem jej do twarzy, czarna farba akrylowa, plyn do paneli, pióro szkolne, tyvek, wyniki opus 14, kartka w kratkę word, zimbardo psychologia i życie, www.reserved.pl sklep internetowy, prezent dla mola książkowego, lignum vitis frappato shiraz, mortadela z warzywami, pierścień wibracyjny, rasa dog, plastry tesa, billie eilish książka

yyyyy